HSS avgifter för 2019. Beslutade på årsmöte i januari 2019.

 

För seniormedlemmar finns två kategorier:

Aktiv medlem är man ifall man disponerar något av följande:

Egen nyckel till HSS anläggningar. Nyckel kan mot depositionsavgift utkvitteras hos medlemsansvarig, Bengt Jönsson. Denna nyckel passar till Sjöborgen, Bergö och sjösättningsramperna.

Hamnplats i Evedal

Vinteruppläggningsplats på varvet

 

Aktiv medlem är skyldig att erlägga verksamhetspant (som återfås enligt nedan).

 

I medlemskapet ingår för såväl passiv som aktiv medlem:

Medlemstidningen UfH

Tidningen Båtliv (via vår anslutning till Båtunionen)

Rätt att delta i kurser, medlemsmöten och andra arrangemang.

 

Om inget av ovanstående gäller kan man vara passiv medlem.

 

Brygg- och bojavgifter

Brygg- och bojplatser fördelas av bryggchefen efter upprättad kölista. Priset för bryggplats är bredd-baserat, se rutan med avgifterna, och bojplats kostar 485 kronor.

Medlem svarar själv för godkända bojar och sänke.

För medlemmar på svajplats har HSS jollar att låna.

Plats på varvet anvisas av varvschefen.

Avgiften, 15 kr/m², beräknas efter utnyttjat utrymme och påföres efterföljande års medlemsavgift.

 

Medlem som har båtplats på HSS:s område i ­Evedal, till sjöss eller på varvet, är skyldig att deltaga i vakthållning och viss städning av området. Vid utebliven vaktgång uttages en extra avgift på 600 kronor.

 

Verksamhetspant

Verksamhetspanten faktureras ovanpå årets avgifter för alla aktiva medlemmar. Årets kalender kommer att innehålla ett antal aktiviteter som berättigar medlemmen till återbetalning av panten. Syftet med panten är att skapa trevnad genom att vi blir fler som kommer ihåg våra verksamhetsdagar, och därigenom leder till en jämnare fördelning av bördorna. Du som blivit fakturerad verksamhetspant (och betalat din faktura) får tillbaka din pant kontant vid den första ”pantaktiviteten” du deltar i under säsongen. Om du inte kan delta i någon pantaktivitet förverkas din pant för året vid verksamhetsårets slut (30/9) och tillfaller föreningens kassa.

 

Medlemsavgift, aktiv senior                                  500kr

Medlemsavgift, passiv senior                                                           300kr

Medlemsavgift, junior, 0-16 år                                                         30 kr

 

Bryggavgift, Evedal, breddbaserat (samma avgift oavsett brygga)

<2,0 meter                                                               625 kr

<2.01 - 2,5 meter                                                     775 kr

<2,51 - 3,0 meter                                                     875 kr

<3,01 - 3,5 meter                                                   1025 kr

<Bredare än 3,5 meter                                              350 kr/breddmeter och år

Bojavgift, Evedal                                                        485 kr

 

Varvsplats Evedal mm.

Varvsplatsavgift, vinter                                                15kr/m2

Varvsplatsavgift, sommar                                            15kr/m2

Förhöjd varvsavgift År 1                                              1000 kr

Förhöjd varvsavgift År 2                                              1500 kr

Förhöjd varvsavgift År 3–                                            3000 kr

Mastplats i skjul                                                             50 kr

Vaktbot (uteblivit från vaktpass)                                    600 kr per tillfälle

Båtvagn sommaruppställning                                         200kr/säsong

Lyft med fast kran på varvet (medlem)                           200 kr/lyft


Verksamhetspant*                                                         300 kr

 

Medlemslån**                                                                   0 kr

 

* Debiteras alla aktiva medlemmar, återfås vid deltagande i förutbestämda

aktivitetsdagar, såsom städdagar m m.

 

** Medlemslånet lånas ut av medlem när man blir tilldelad hamnplats (boj eller brygga). Lånet är räntefritt och återbetalas om hamnplatsen sägs upp.Vid årsmöte 2016 beslutades att medlemslånen skall avvecklas och inga nya medlemslån kommer att tas ut.

Förtydligande av avgifter Helgasjöns Segelsällskap

 

Medlemsavgift senior aktiv

Den här avgiften ger tillgång till föreningens anläggningar och möjlighet till att kvittera ut nyckel. Du får även tidningen Båtliv och föreningens egen tidning. Går du med som medlem efter 1/9 ingår nästkommande år i avgiften.

 

Medlemsavgift senior passiv

Den här avgiften tillåter att du står i bryggkö och får tillgång till klubbtidning. Denna typ av medlemskap är till för dig som inte nyttjar föreningens anläggningar.

 

Medlemsavgift, junior

Gäller till och med det år du fyller 16 år.

 

Avgifter bryggplats/bojplats

Detta visar på avgifterna du får betala när du har blivit tilldelad boj eller bryggplats i hamnen. Om du har bojplats har du också rätt att förvara din privata jolle vid gamla sjösättningsrampen. Nyttjar du något av detta ska du också uppfylla medlems skyldighet kring vaktgång.

 

Medlems skyldigheter avseende vaktgång

Om Du en vinter har förvarat båt på varvet är Du skyldig att genomföra ett vaktpass under efterföljande vaktsäsong.

Om Du har avtal på bojplats eller bryggplats är Du skyldig att genomföra högst två vaktpass per båtsäsong från och med den båtsäsong du tecknar avtalet.

Om du vinterförvarar båt OCH har hamnplats är din vaktskyldighet begränsad till högst två vaktpass per båtsäsong.

 

Varvsplats vinter

Avgiften du betalar för att ha båten uppställd på varvet för vinterförvaring. I varvsavgiften ingår att du sommartid får förvara det material du använt till täckning. Sådant förvarar du på varvet på anvisad plats, t.ex. reglar och presenningar. Även sommarförvaring av vagga/trailer/vagn ingår. Det skydd du byggt ska sommartid vara nedmonterat och stuvas undan på ett kompakt sätt på anvisad plats. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning.

 

Varvsplats sommar

Denna avgift kommer du att få betala om du av någon anledning utnyttjar din varvsplatsyta även under sommaren. Observera att om du inte sjösatt båten efter 1 juni kommer dessutom förhöjd varvsavgift att debiteras.

Varvsavgift sommar debiteras då din båt/båtsuppställningsutrustning belägger varvsplatsen sommartid på ett sätt som gör att ytan är blockerad för annan användning. Behovet ska i förväg meddelas till varvschefen. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen på båt, motor eller annan utrustning.

 

Förhöjd varvsavgift

Om du sommarförvarar din båt på varvet efter 1/6 utan att sjösätta debiteras du sommaravgift och förhöjd varvsavgift. Förhöjd varvsavgift tillkommer utöver den sommaravgift som också ska betalas för platsen. Medlem som aktivt renoverar båt på varvet kan till varvsansvarig ansöka om befrielse från förhöjd avgift.  Befrielse beslutas av styrelsen och protokollförs.

Mastplats i skjul

Du som seglar har möjlighet att förvara din mast i vårt mastskjul. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning.

 

Uteblivit från vaktpass

Om du inte kommer och genomför ditt vaktpass kommer du att bli debiterad den här avgiften. Vaktgång är en skyldighet om du har din båt i vår hamn eller förvarar den på varvet.

 

Sommarförvaring av trailer på varvet

Avgiften debiteras för trailer/båtvagn till båt som vinterförvaras på annan plats än varvet. Trailern kommer att ställas undan tillsammans med andra. Det kan alltså vara något besvärligt att ha tillgång till trailern under sommaren. Varvschef stuvar undan dessa och kan också hjälpa till att ta fram dem. Föreningen tar inget ansvar för stöld eller skadegörelse eller annan åverkan som kan uppstå under förvaringen, på båt, motor eller annan utrustning.

 

Verksamhetspant

Verksamhetspant debiteras aktiv medlem i samband medmedlemsfakturering av övriga avgifter. Den återfås kontant vid medverkan på aktiviteter som annonseras i UfH, och/eller på hemsidan. Verksamhetspanten skall inte ses som en extra medlemsavgift utan är tänkt att stimulera medlemmar till att delta aktivt i föreningens arbete.

 

Medlemslån

Medlemslånet lånades tidigare ut av medlemmar när man blev tilldelad hamnplats (boj eller brygga). Lånet är räntefritt och återbetalas på medlemmens begäran när hamnplatsen sägs upp.

Inga nya medlemslån kommer att tas ut enligt beslut på årsmöte 2016.

 

Lyft med fast kran

Avgiften för lyft är 200 kr och tas ut vid lyft av medlems båt upp till 5,5 ton. Vid lyft skall en av HSS utbildad och godkänd kranförare genomföra lyftet. Båtägaren ska se till att det finns personer som kan hjälpa till med lyftet. Lyftet skall protokollföras  i "Kranboken". Lyftet sker på båtägarens egen risk och båten skall vara försäkrad. Föreningen tar inget ansvar för skador på person eller egendom vid lyft. Lyftet faktureras medlemmen i efterskott.

 

 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen