3 Medlemskap3.1 Medlemskap erhålls efter ansökan samt erläggande av fastställda avgifter.

3.2 Medlemskap kan förekomma som;
seniormedlem juniormedlem (<16 år) hedersmedlem och avser kalenderår.

3.3Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller demedlemmar, som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådantmedlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighetatt erlägga årsavgift.

3.4 Medlem som inte inom en månad efter enextra avisering (påminnelse) från kassören erlägger föreskrivnaavgifter anses ha utträtt ur sällskapet.

3.5 Medlemskap somerhålls efter den 1 :e oktober är befriat från medlemsavgift förinnevarande år och berättigar ej till rösträtt vid årsmöte.

3.6 Medlems uteslutning
Styrelsenäger rätt att utesluta medlem som bryter mot ingångna kontrakt eller som uppträder oskickligt på sådantsätt att Sällskapets eller medlemmarnas an­seende, intressen elleregendom skadas. Uteslutning görs skriftligen och med en bifogadmotivering.
Besvär mot uteslutning kan göras skriftligen och skallinkomma till styrelsen senast 30 dagar efter det att beslut omuteslutning lämnats. Besvären behandlas på nästkommande årsmöte. För enuteslutnings giltighet efter besvär vid årsmötet krävs 2/3 majoritet.
I kallelse till årsmöte skall framgå om ett uteslutningsärende skall behandlas.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen