7 Årsmöte


7.1 Årsmöte avhålls årligen under perioden 01/01-31/01 och skall utlysas sex veckor före dess avhållande.

7.2 Motioner och ärenden till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före dess avhållande.

7.3 Kallelse jämte dagordning till årsmötet meddelas senast två veckor i förväg.

7.4 Styrelsen skall hålla revisionshandlingar jämte revisionsberättelse tillgängliga senast en vecka före årsmötet.

7.5 Årsmötets dagordning skall upptaga;

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
4. Val av två justerare tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Kassaberättelse
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Fastställande av årsavgifter för kommande år
10. Val av ordförande och vice ordförande
11. Val av sekreterare, kassör och en eller två övriga ledamöter
12. Val av två styrelsesuppleanter
13. Val av övriga funktionärer
14. Val av två revisorer
15. Val av en revisorsuppleant
16. Val av valberedning om tre personer, varav en sammankallande
17. Motioner till årsmötet
18. Mötets avslutande8 Röstning

Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt medges ej.
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej annan majoritet i dessa stadgar är särskilt föreskriven.
Avgörande sker genom öppen omröstning utom i de fall att någon fordrar sluten sådan.
Vid fall av lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen