11 Styrelse


11.1 Styrelsen åligger utöver vad som eljest sägs i dessa stadgar
 • att representera Sällskapet.
 • att vara Sällskapets verkställande organ.
 • att förbereda inkomna ärenden och motioner för årsmötet.
 • att upprätta berättelse om Sällskapets verksamhet samt föreslå
  inkomst- och utgiftsstat.
 • att förvalta Sällskapets medel och bära ansvar för dess ekonomi.
  att ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper med speciella uppgifter.

  11.2 Styrelsen skall bestå av följande ledamöter:
 • ordförande
 • vice ordförande
 • sekreterare
 • kassör alternativt ytterligare en ledamot
 • en eller två övriga ledamöter vilka väljs för en tid av ett år i taget

  11.3 Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott, som består av högst tre personer, som har till uppgift att förbereda ärenden, som skall behandlas av styrelsen, samt sköta styrelsens löpande ärenden.

  11.4 Styrelsen är beslutsmässig, då minst tre ledamöter är närvarande.

  11.5 Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt. Avgår styrelseledamot under mandattiden inkallas suppleant i vald ordning.

  11.6 Styrelsen äger rätt att vid behov adjungera person för visst styrelseuppdrag, dock ej ordförandeskap. Dessa har ej rösträtt. Styrelsen kan vid behov inkalla av årsmötet valda funktionärer.
 •  
    
    

  OM du vill bli
  sponsor till
  HSS - klicka
  här och fyll
  i informationen