16 Stadgeändring


För ändring av Sällskapets stadgar erfordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet på två varandra följande årsmöten eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelse angivas att stadgeändring föreligger.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen