17 Sällskapets upplösning17.1 Beslut om Sällskapets upplösning skall för att vara giltigt fattas med 2/3 majoritet av närvarande
röstberättigade vid två på varandra följande ordinarie årsmöten.
I kallelse till dessa skall anges att förslag om Sällskapets upplösning föreligger.

17.2 I händelse av Sällskapets upplösning skall Sällskapets tillgångar tillfalla ett ändamål, som gagna
fritidsbåtlivet på Helgasjön. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen