Hamnen Frågor o Svar

 

Här försöker vi vägleda Dig till svar på några av de vanligaste frågorna vi brukar få.

Fråga 0: Jag har bytt min båt till en större och behöver en ny bryggplats, vad gäller ?

 

Svar:

 

Detta är en vanlig fråga och HSS Hamnsektion lämnar följande svar:

 

Ø  Bryggplatser fördelas enligt den rutin som beskrivs ifråga 3 och 6. Har man en bryggplats så får man 2 års bonus på väntetiden, dock ej längre än den tid man haft nuvarande plats.

Ø  Bryggkön är lång så det bästa är att ställa sig i kön för ett byte och köpa större båt när en lämplig bryggplats har erhållits.

 


Fråga 1: Vad kostar en hamnplats?

 

Svar:

 

Avgifter (Öppnar sidan med avgifterna i nytt fönster/ny flik)

 

 


Fråga 2: Om jag blir medlem idag, när kan jag få en hamnplats?

 

Svar:

Ifall du efterfrågar en bryggplats kan du ställa dig i kö. Kön innehåller ett hundratal personer. De som under 2016 fått bryggplatser har köat i 4-5 år, vilket inte är detsamma som att du kan garanteras en bryggplats på samma tid ifall du köar upp idag, men någon sorts indikation är det ändå.

 

Som medlem kan man också anmäla intresse för andrahandsplats. Det handlar då om tillgång till bryggplats i andra hand där ordinarie innehavare tillfälligt inte behöver sin plats av olika anledningar. Under säsongen 2019 omsattes ett 20-tal sådana andrahandsplatser. Kring nyår får medlemmar information om hur andrahandsplatser hanteras inför kommande säsong. Anmälan skall ske till hamn@hss.se under januari månad aktuellt år.

 


Fråga 3: Hur går det till att söka båtplats inom HSS ?.

 

Svar:

Hyreskontrakt på brygg- eller bojplats.

HSS har skilda kösystem för bryggplats respektive bojplats och som ny medlem anmäler man att man vill stå i kö i formuläret på hemsidan. Man kan även sända ett mail till  hamn@hss.se.

HSS Hamn är fullbelagd och när någon lämnar sin plats läggs det ut en annons på HSS hemsida och ett mail sänds till alla som är registrerade i kön.

(HSS.SE/VERKSAMHET/HAMNEN/ANNONSER HAMNPLATSER).

Annonsen innehåller information om båtplatsen, hur man ansöker och hur länge annonsen är öppen vilket normalt är 14 dagar.

HSS Hamnsektion tilldelar platsen till den som har stått längst i kön och där båt matchar båtplats. Ett båtplatsavtal sänds ut och den som tilldelats plats stryks ur bryggkön.

 

Andrahandsuthyrning 1 år.


Om en HSS medlem som har hyreskontrakt inte avser använda den aktuellt år lämnas den in för uthyrning i 2:a hand.

Önskar man hyra en plats i 2:a hand skall detta anmälas via mail (hamn@hss.se) under januari månad aktuellt år. De medlemmar som anmält intresse i tid deltager i en utlottning av tillgängliga platser i god tid före sjösättning. 

Har man anmält sig efter den 31 januari så placeras man sist i turordningen.

När en plats anmäls för uthyrning i 2:a hand fördelas denenligt lottad turordning.

----------------------------------------------------------------------------------

Fråga 4: Min boj håller på att sjunka/ser sliten ut/är mycket fulare än andra. Vad gör jag?

 


Svar:

Principen för alla hamnplatser är att platsinnehavaren äger sin egen utrustning. Vid Mittbryggan och Sjöborgsbryggan handlar det om bommen på landsidan om båten. Vid övriga bryggor och på svaj handlar det om
  • Boj
  • Kätting
  • Sänke
Ifall du inte är nöjd är det upp till dig att skaffa annan utrustning. Detta gäller INTE Mittbryggan och Sjöborgsbryggan där bommarna överlåts via HSS men överalllt annars.

 

När en plats med boj byter innehavare är det normala att boj, kätting o sänke överlåts direkt mellan tidigare och ny innehavare. HSS hamnsektion förmedlar information om vem ny/föregående innehavare är. Ifall man inte kan komma överens om övertagandet är det den tidigare innehavarens ansvar att inom två veckor frakta bort grejorna, och ny innehavares sak att anskaffa utrustning. Det innebär också att när man hyr en hamnplats så ingår ingen boj, inget sänke och ingen kätting i "hyran". Denna utrustning är innehavarens privata. Däremot ställer HSS minimikrav på sänke och kättingens grovlek av säkerhetsskäl.


Fråga 5: Jag har en hamnplats, men ingen båt i Helgasjön. Vilka är alternativen?

 

Svar:


Den första frågan du ska ställa dig är ifall du tänker skaffa båt igen. Behöver du en hamnplats i Evedal i framtiden inom rimlig tid?

 

Ifall du INTE tänker bli båtägare i Helgasjön igen:

Säg helt enkelt upp din plats genom att kontakta hamnsektionen! Platsen förmedlas då till annan medlem. Du kan begära återbetalning av ditt medlemslånlån, och du kan sälja dina grejor (boj, kätting, sänke) till en efterträdare (under förutsättning att platsen finner en ny innehavare). Du blir befriad från vaktgång och slipper ansvaret för att utrustningen på platsen är säker.

 

Ifall du tänker bli båtägare igen:

Alternativ A:

Säg upp din plats genom att kontakta hamnsektionen, och begär "återförtur"! Platsen förmedlas då till annan medlem. Du kan begära återbetalning av ditt medlemslån, och du kan sälja dina grejor (boj, kätting, sänke) till en efterträdare (under förutsättning att platsen finner en ny innehavare). Du blir befriad från vakt gång och slipper ansvaret för att utrustningen på platsen är säker. Genom din förtur som fd hamnplatsinnehavare har du rätt 4 års bonus i bryggkön när det blir dags att åter söka hamnplats. Denna rätt gäller så länge ditt medlemskap inte bryts. När du skaffar annan båt finns det naturligtvis ingen garanti för att du får tillbaka din "gamla" hamnplats, men du hamnar högt upp i turordningen.

 

Ifall du tänker bli båtägare igen:

Alternativ B:

Anmäl till hamnsektionen att du vill hyra ut i andra hand. Din plats anvisas då till någon i den lottade "andrahandskön". Du får tillbaka din hamnplatsavgift från din andrahandshyresgäst genom att ni löser detta sinsemellan. Ditt ansvar för platsen kvarstår, dvs du blir debiterad vaktbot om inte vaktpasset fullföljs, du ansvarar för att platsen åtgärdas ifall anmärkningar noteras vid dykkontroll. Du är skyldig att ligga kvar med ditt medlemslånlån.


-------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 6: Hur hanteras bryggköer, bojkö och 2:a hands uthyrning från och med 2020 ?


Se nedanstående bild eller läs den motion som beslutats på HSS årsmöte. Länk


 bild1

-------------------------------------------------------------------------------------------

Fråga 7: Hur beter jag mig om min boj alt akterförtöjning blivit underkänd ?.

 

Svar:

HSS Hamnsektion genomför kättingkontroll vart annat år och sänder ut ett protokoll till alla berörda inom HSS Hamn.

Om din akterförtöjning, eller svajplats, blivit underkänd har du aktuell säsong på dig att åtgärda bristerna. När detta är utfört skall du rapportera till hamnsektionen via mailadressen hamn@hss.se .

Du disponerar HSS bojflotte "BOJE" om du har deltagit i erbjuden utbildning eller fått specifika instruktioner från HSS hamn.

Vid användning av "BOJE" gäller följande:

1. Du skall ha fått instruktion avs handhavande av bojflotte och lyft av kätting, sänke mm.
2. Ni skall vara mist två, och max tre personer  på flotten, och alla skall vara simkunniga och bära flytväst.

3. Kätting och schackel  kan köpas av HSS eller på annat sätt. Skall ni köpa via HSS skall beställning läggas till hamn@hss.se senast 7 dagar före byte och kätting samt schackel skall vara betalda via swish innan de hämtas, se verksamhet, ekonomi.

4. HSS hamnsektion assisterar vid annonserade tidpunkter enligt information på hemsidan.

Har du frågor så sänd ett mail till hamn@hss.se

 

 
 
  
  

OM du vill bli
sponsor till
HSS - klicka
här och fyll
i informationen